Privatumo politika

Nekilnojamojo turto brokerio Mato Mosėno privatumo politika

Galioja nuo 2021 m. kovo 26 d.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Ši privatumo politika (toliau – politika) taikoma nekilnojamojo turto brokerio Mato Mosėno, kuris vykdo individualią veiklą (individualios veiklos pažymėjimo Nr. 199509), savo paslaugas teikia adresu Kauno g. 16, Vilnius (toliau – brokeris) fizinių asmenų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis brokerio paslaugomis arba yra kaip nors kitaip susiję su brokeriu ir / ar jo teikiamomis paslaugomis (toliau – klientai arba Jūs), tarpusavio santykiams.
  2. Politika taikoma fizinių asmenų asmens duomenims, ji netaikomas juridinių asmenų duomenimis.
  3. Politika taikoma ir tiems santykiams, kurie atsirado iki jo įsigaliojimo dienos.
  4. Politikoje pateikiama pagrindinė informacija apie brokerio paslaugų teikimo ar kitos veiklos vykdymo metu atliekamą asmens duomenų tvarkymą. Papildomos informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti paslaugų teikimo sutartyse bei kituose su teikiamomis paslaugomis susijusiuose dokumentuose, sudarytuose tiesiogiai su klientu, taip pat kituose su brokerio veikla susijusiuose dokumentuose bei brokerio interneto svetainėje, adresu www.matasmosenas.lt.
  5. Politika viešai skelbiamas brokerio interneto tinklalapyje, adresu www.matasmosenas.lt/privatumo-politika, o paprašius – pateikiama asmeniškai prašančiajam per 10 (dešimt) darbo dienų.
  6. Brokeris Jūsų asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę kaip ir šiuose teisės aktuose vartojamos sąvokos.
  7. Brokeris gali vienašališkai keisti šios politikos turinį. Apie politikos pakeitimą brokeris informuoja interneto svetainėje www.matasmosenas.lt paskelbdamas naują politikos redakciją. Politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo minėtu būdu dienos, nebent nurodyta kita įsigaliojimo data.
  8. Brokeris užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, taip pat užtikrina tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo, ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.
  9. Brokeris nevykdo automatizuoto sprendimų priėmimo.
 2. KONTAKTINĖ INFORMACIJA
  1. Asmens duomenų valdytojas – Matas Mosėnas, individualios veiklos pažymėjimo Nr. 199509, veiklos adresas Kauno g. 16, Vilnius, el. paštas: matas@urbanestate.lt, tel. Nr. +37064023932.
  2. Asmens duomenų tvarkymo klausimais prašome kreiptis tiesiogiai į brokerį.
 3. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI
  1. Šiame skyriuje nurodytais atvejais brokeris tvarko Jūsų asmens duomenis ir šių duomenų atžvilgiu veikia kaip duomenų valdytojas. Žemiau pateikiamas sąrašas nėra baigtinis. Tam tikrais atvejais, asmens duomenys gali būti tvarkomi remiantis keliais teisiniais pagrindais.
  2. Nekilnojamojo turto įsigijimo, pardavimo, nuomos atveju brokeris tvarko nekilnojamojo turto įgijėjo, pardavėjo, nuomotojo arba nuomininko asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, asmens tapatybės dokumento kopiją, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, parašą, nekilnojamojo turto adresą, registro numerį ir unikalų numerį) sutarties sudarymo ir vykdymo arba teisėto intereso teisiniu pagrindu, konkrečios paslaugos teikimo klientui, kliento tapatybės nustatymo ar kitu teisėtu šiame punkte nurodytų paslaugų teikimo tikslu.
  3. Jeigu klientas užsako paslaugą pateikti teismui prašymą dėl teismo leidimo išdavimo, tokiu atveju be duomenų, nurodytų 14 punkte, brokeris papildomai tvarko ir kliento nepilnamečių vaikų duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą).
  4. Internetinės svetainės www.matasmosenas.lt registracijos metu aš renku informaciją apie vartotojus (vardas, el. pašto adresas, telefono numeris) konkrečios paslaugos teikimo klientui, kliento tapatybės nustatymo arba teisėto intereso teisiniu pagrindu. Ši informacija yra naudojama teikti geresnes informavimo paslaugas vartotojams, siunčiant jiems vaizdo bei tekstinę informaciją ir mokymus, bei informacijos neperduodant tretiesiems asmenims ir institucijoms.
  5. Brokeris tvarko prašymą, skundą, paklausimą pateikusių ar kitu būdu į brokerį raštu besikreipusių fizinių asmenų (įskaitant ir el. paštu, socialiniais tinklais, taip pat procesiniuose dokumentuose) pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą ir kitus duomenis, kuriuos asmuo pateikė brokeriui), taip pat brokeris atsakymą sutikimo arba teisėto intereso, arba teisinės prievolės vykdymo teisiniu pagrindu (priklausomai nuo prašymo, skundo, paklausimo ar kito kreipimosi turinio ir kitų aplinkybių), tokio prašymo, skundo, paklausimo ar kito kreipimosi nagrinėjimo bei atsakymo pateikimo tikslu.
  6. Brokeris gali tvarkyti su klientu susijusio trečiojo asmens (pavyzdžiui, atstovo, įgaliotinio, naudos gavėjo) asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, o tam tikrais atvejais – pareigas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, pilietybę, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis (numerį, išdavimo datą, galiojimo terminą, dokumentą išdavusią arba pilietybę suteikusią valstybę), atstovavimo pagrindą, sutarties su klientu sudarymo ir vykdymo arba teisinės prievolės vykdymo arba brokerio teisėto intereso (sutarties administravimo) teisiniu pagrindu, konkrečios paslaugos teikimo klientui, kliento tapatybės nustatymo ar kitu teisėtu tikslu.
  7. Brokeris netvarko klientų specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių kliento rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatos duomenų arba duomenų apie lytinį gyvenimą ar lytinę orientaciją.
 4. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS
  1. Brokeris klientų duomenis tvarko tol, kol jų reikia tuo tikslu, kuriuo duomenys buvo gauti ir naudojami. Brokeris asmens duomenų tvarkymo laikotarpį apibrėžia atsižvelgdama į su klientu sudarytų sutarčių pobūdį, teisės aktų reikalavimus ir/ar teisėtą brokerio interesą: informacija apie Jums suteiktą paslaugą tvarkoma 4 (keturis) metus nuo paslaugos suteikimo dienos (jei tai vienkartinė paslauga) arba 5 (penkis) metus nuo dalykinių santykių pabaigos (jei tai tęstiniai brokerio ir kliento dalykiniai santykiai).
  2. Kitais atvejais brokeris asmens duomenų tvarkymo laikotarpį apibrėžia ir nustato atsižvelgdama į su klientu sudarytų sutarčių pobūdį, teisės aktų reikalavimus ir / ar brokerio teisėtą interesą, įskaitant, bet neapsiribojant, interesu tvarkyti bei saugoti asmens duomenis galimos pretenzijos, ieškinio ar kitokio reikalavimo pareiškimui taikomą laikotarpį.
  3. Ilgesnis, nei nustatyta politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:
   1. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
   2. Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo nagrinėjimui ar išsprendimui;
   3. tai būtina, esant kitiems, teisės aktuose numatytiems, pagrindams, sąlygoms ar atvejams.
 5. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI
  1. Teikdamas paslaugas brokeris asmens duomenis gali gauti tiesiogiai iš kliento (pavyzdžiui, klientui pateikiant asmens duomenis, taip pat sutarčių ar užsakymų formose, interneto tinklalapyje, naudojantis brokerio paslaugomis, skambinant brokeriui telefonu ir kitais būdais).
  2. Tam tikrais atvejais, brokeris gali gauti duomenis iš VĮ Registrų centro tvarkomų registrų ir kitų viešai prieinamų registrų ar duomenų bazių (pavyzdžiui, duomenų tikslumui patikrinti, duomenims atnaujinti).
  3. Tam tikrais atvejais, brokeris gali gauti asmens duomenis iš kitų duomenų valdytojų, valstybės institucijų ir įstaigų (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų, mokesčių administravimo, finansų rinkos, antstolių, notarų), taip pat teismų ir neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijų.
  4. Šiame skyriuje nurodytas duomenų šaltinių sąrašas nėra baigtinis.
 6. JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS IR TVARKYMAS
  1. Kai kuriais atvejais, brokeris, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali arba privalo atskleisti (perduoti) asmens duomenis tretiesiems asmenis: valstybės institucijoms ir įstaigoms, vykdančioms teisės aktų joms pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, mokesčių administravimo, antstoliams, notarams ir kt.), taip pat teismams ir neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijoms.
  2. Brokeris asmens duomenims tvarkyti gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais, brokeris imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų laikydamiesi konfidencialumo, brokerio nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų, įgyvendinant tinkamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones. Brokeris gali pasitelkti šiuos duomenų tvarkytojus: rinkodaros, archyvavimo, buhalterinės apskaitos, serverių nuomos, IT infrastruktūros, ryšio, konsultacijų ir kitas paslaugas teikiančias įmones ir kitus asmens duomenų tvarkytojus.
 7. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ GEOGRAFINĖ TVARKYMO TERITORIJA
  1. Įprastai brokeris asmens duomenis tvarko Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje (EEE), tačiau, tam tikrais atvejais, jie gali būti tvarkomi ir perduodami už šių teritorijų ribų.
  2. Brokeris asmens duomenis taip pat gali perduoti už ES ir EEE ribų tais atvejais, kai yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės. Tinkamos apsaugos priemonės yra šios:
   1. sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės ES Komisijos priimtos sąlygos, elgesio kodeksai, sertifikatai, įmonei privalomos taisyklės ir/ar kiti dokumentai, patvirtinti pagal BDAR;
   2. šalis, nepriklausanti ES ar EEE, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, ES Komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
   3. gavėjas yra sertifikuotas pagal duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) (dar vadinamo „privatumo skydu“) reikalavimus (taikoma gavėjams, esantiems JAV).
 8. JŪSŲ TEISĖS
  1. Jūs turite šias teises:
   1. teisę būti informuotam (-a) apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
   2. prašyti, kad brokeris leistų susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Atkreipiame dėmesį, kad teisę susipažinti gali riboti teisės aktai ir juose numatyti teisių įgyvendinimo apribojimai, kitų asmenų privatumo ir jų asmens duomenų apsauga bei su brokerio teikiamomis paslaugos ir jų teikimo ypatumais susijusios priežastys. Teisė susipažinti gali būti netaikoma informacijai, kuri laikoma brokerio komercine paslaptimi ir/ar konfidencialia informacija;
   3. teisę reikalauti brokerio ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius Jūsų asmens duomenis;
   4. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol brokeris Jūsų prašymu patikrins jų tvarkymo teisėtumą;
   5. teisę reikalauti brokerio ištrinti Jūsų asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Jūsų sutikimo teisiniu pagrindu, jei toks sutikimas yra atšaukiamas. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip sutarties vykdymas ir / ar teisės aktų reikalavimų vykdymas;
   6. teisę reikalauti brokerio perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti Jums tiesiogiai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie tvarkomi Jūsų sutikimo arba su Jumis sudarytos sutarties pagrindu). Teisė perkelti duomenis gali būti netaikoma brokerio komercinėms paslaptims. Brokeris, įgyvendinęs teisę perkelti Jūsų asmens duomenis, turimų duomenų automatiškai neištrina. Jeigu pageidaujate, kad brokeris ištrintų turimus Jūsų duomenis – turite kreiptis dėl teisės reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis įgyvendinimo;
   7. teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų tvarkymui;
   8. teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
   9. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisę į asmens duomenų apsaugą (daugiau informacijos internete, adresu https://vdai.lrv.lt/, adresu L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius arba el. paštu ada@ada.lt). Prieš teikiant skundą priežiūros institucijai rekomenduojame susisiekti su brokeriu šios politikos skyriuje „Kontaktinė informacija“ nurodytais kontaktais tam, kad būtų rastas tinkamas Jūsų klausimo sprendimas.
 9. JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
  1. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundą, pranešimą, paklausimą ar kitą raštą, susijusį su asmens duomenų apsauga ar tvarkymu (toliau – prašymas), galite pateikti:
   1. atvykę į brokerio paslaugų teikimo vietą ir pateikę prašymą raštu;
   2. elektroniniu parašu patvirtintą prašymą siunčiant el. pašto adresu matas@urbanestate.lt;
  2. Brokeris turi teisę atsisakyti pateikti Jūsų prašomą informaciją, jeigu prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas.
  3. Brokeris atsakymą į Jūsų prašymą pateiks ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo turinio reikalavimus atitinkančio prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, Jums apie tai pranešęs ir nurodęs aplinkybes, brokeris gali pratęsti šį terminą dar 10 (dešimčiai) darbo dienų.